Habarlar

Awtomatlaşdyrylan derweze ulgamlary

Ulanyjylaryň Bahalandyrmasy: 5 / 5

Ýyldyz AktiwÝyldyz AktiwÝyldyz AktiwÝyldyz AktiwÝyldyz Aktiw
 

Öz derwezämiz bilen baglanyşykly derwezäni awtomatlaşdyrmak üçin hyzmat talaplaryny edýäris.Awtomatiki derwezeler howpsuzlygy we amatlylygy ýokarlandyrýar.

Öýümizde öndürýän derwezelerimiziň islendik birini web sahypamyzyň bu bölüminde görkezilen, diňe işleýäninden başlap, buýsançly bezege çenli öz derwezäni awtomatlaşdyryş ulgamlarymyzy ulanyp awtomatlaşdyryp bileris. 

Awtomatlaşdyrylan derwezeleriň köp artykmaçlygy häzirki wagtda ýaşaýyş jaý ulanyjylary tarapyndan giňden ykrar edilýär, sebäbi içerden girýänlere garşy öý howpsuzlygyny ýokarlandyrýar, abraýly el derwezeleriniň derejesini hödürläp bilmeýär.

KÖP ASYRLARDA SAKLANMAK WE SAKLANMAK

Howpsuzlyk pudagynda köp ýyllyk tejribämiz, iň ösen giriş ulgamlaryny dizaýn etmek, üpjün etmek we gurmak üçin aç-açan saýlawy üpjün edýän, barlyşyksyz hil berýän awtomatiki derweze ulgamlaryny dizaýn etmäge we döretmäge kömek etdi.

Abraýly häkimiýetler, polisiýa güýçleri, infrastruktura saýtlary, sport meýdançalary, şeýle hem içerki we söwda jaýlary üçin ulgamlary yzygiderli gurýarys.

HOWPSUZLYK WE KANUN

Ýewropa Bileleşiginde bazara ýerleşdirilen ähli maşynlaryň 2006-42-EC theB Maşyn Direktiwasyny ýerine ýetirmek üçin kanuny talaby bar.

Angliýada bu Ýewropa kanuny 2008-nji ýylda enjamlar bilen üpjün etmek (Howpsuzlyk) Düzgünnamasy tarapyndan ýerine ýetirilýär. Bu düzgün ähli maşynlardan saglyk we howpsuzlyk talaplarynyň bir toparyny berjaý etmegini we CE-iň berjaý edilmeginiň subutnamasy hökmünde bellenilmegini talap edýär. Bular biziň berjaý edýän standartlarymyz.

 

Bu nukdaýnazardan ähli awtomatlaşdyrylan derwezeler bu düzgünlere laýyklykda maşynlar hökmünde bölünýär we öndürijiler, üpjün edijiler, gurnaýjylar we EUB-de awtomatlaşdyrylan derwezeleriň ahyrky ulanyjylary kanunçylyga laýyk gelmegini üpjün etmeli;