Akdag, Türkmenistanda önümçilikde öňdebaryjydyr

Bizköpçülikleýin işeumumy bilimlere esaslanýarys

Siziň rahatlygyňyz üçin 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris.
“AkDag” kompaniýasy Türkmenistanda 2017-nji ýyldan bäri önümçilik bazaryna çykýar we awtomatiki derwezeleri, rolikli ýapyk ulgamlary, pergolalary, guilotin syrçalaryny we örtüklerini satmakda öňdebaryjy bolup gelýär.
Önümçiligimiz durmaýar, bazaryň zerurlyklaryny göz öňünde tutup, mümkin boldugyça ýygy-ýygydan täzelenmäge synanyşýarys.
Image
0
TAMAMLANAN TASLAMALAR
0
BAGTLY MÜŞDERILER
0
HARYTLAR
0
IŞ ÝYLY
"Gadyrly dostlar, biz siziň üçin on ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris. Bu döwürde önümçilik we marketing Holdingini döretdik we bazarymyzda öňdebaryjy bolduk.
Öz iş etikamyz dinamiki ösmäge we kyn bäsdeşlikde üstünlik gazanmaga mümkinçilik berýär. Işewür hyzmatdaşlaryň, işgärleriň we müşderileriň bize bolan ynamyny hut özi döredýär.
Işewürlige yzygiderli çemeleşmäni, hemme zadyň hilini, hünär ussatlygyny, ygtybarlylygyny we edepliligini bilýänler bilen hyzmatdaşlyga açykdyrys. Bu ýörelgelere eýerip, şu gün düýnkiden has gowy, ertir bolsa şu günden has gowy bolup biljekdigimize ynanýarys. "-

Annageldiýew Altymyrat, Baş direktor
"AK DAG" kompaniýa topary

Taslamalarymyz

Bizörän täsirlioňat dizaýnlyönümleri hödürleýäris.

Änew şäheri

+99365713055/66
Image

Daşoguz şäheri

+99365713055/66

Türkmenabat şäheri

+99365582022

Mary şäheri

+99363988917

Balkanabat şäheri

+99364597282

Her ýyl diler ulgamymyz ösýär. Iň özüne çekiji şertlerde girdejili we ygtybarly işe goşulyň.

Türkmenistanyň ähli şäherlerinde gurnama we birikme

Iş toparymyz

Iň azyndan 3 ýyl iş tejribesi bolan hünärmenleri işe alýarys. Wada bermeýäris, şertnamalaýyn borçnamalary iň ýokary netijelilik bilen ýerine ýetirýäris!

Hyzmatdaşlarymyz