Hyzmatlar

Image

Rolstawni

Rolikli ýapyklar, gapdal relsler boýunça hereket edýän alýumin ýa-da polat lamellalardan ýygnalýar. Ulalanda, olar ykjam rulonda togalanýar we ýörite metal guty bilen ýapylýar. Daşky görnüşindäki rolikli ýapyklar klassiki körlere meňzeýär, ýöne daşarky meňzeşligi tehniki aýratynlyklar bilen hiç hili tassyklanmaýar. Bu gurluşlar güýçliligi, dürli zeperlere garşylygy we gorag derejesiniň ýokarlanmagy bilen tapawutlanýar.

 • Abraý
 • Howpsuzlyk

Rolikli derwezeler

Awtomatiki ulgamlar köp taraplylygy we sypaýylygy sebäpli senagatda-da, gündelik durmuşda-da giňden ulanylýar. Derwezeler daşky gurşawa we howa şertlerine çydamly materiallardan ýasalýar. Awtomatiki derwezeleri improwizasiýa serişdeleri bilen açmak kyn, bu rugsatsyz girişden gorag derejesini ep-esli ýokarlandyrýar.
Funksiýany giňeltmäge mümkinçilik berýän goşmaça enjamlar bilen enjamlaşdyrmak mümkinçiligi.
Image
Image

Markizler

Dürli şekilli çukur öndürýäris, munuň netijesinde bir ýurt öýünde täsirli gorag üçin iň oňat çözgüdi saýlap bilersiňiz. Önümleriň katalogynda adaty otaglar üçin esasy wariantlar bar, ýöne önümçilik desgalarymyz aýratyn taslama boýunça islendik önümi diýen ýaly öndürmäge mümkinçilik berýär.
Esasy dizaýn wariantlary we amaly programmalar:

 • Gorizontal-tirsek örtükleri
 • Dik çyzyklar
 • Görkeziş otaglary
 • sebet vitrinleri
 • gazebos

Pergola

Çadyr bilen örtülen pergolalar gorag örtügi bolan alýumin gurluşlardyr, örtügiň üçegi ýörite suw geçirmeýän PVC matasy bilen örtülen hereketli awtomatlaşdyrylan relslerden durýar.

Düşek örtügi bolan pergolalar, açyk meýdanlar üçin gorag desgalary bolup, olaryň kömegi bilen ulanylyş möwsümini uzaldyp bilersiňiz. Pergolalaryň işlemegi, olary ýagyşdan we gün şöhlesinden goramak üçin köp taraply çözgüt edýär.
Image
Image

Gillotin we çarçuwasyz aýna

 • Guilotin syrçasy - ýelden, ýagyşdan we sowukdan ajaýyp gorag, dik polotnolary arassalamak aňsat we şok garşylygy ýokary. Yassyk ýassygy ýumşak we sessiz ýapylmagyny üpjün edýär. Bir eliňiz bilen aňsatlyk bilen işleýär we açyk we ýapyk ýerlerde ygtybarly berkidilýär. Ulgam doly awtomatlaşdyrylan we dolandyrylýar.
 • Süýşmeýän çarçuwasyz aýna - dizaýn çarçuwasyz aýna panellerden - 10 mm temperaturaly aýnadan ybarat, bu panellere iň ýokary güýç we ýel garşylygy berýär. Maslahat berilýän paneliň beýikligi 3 metr, aýna panelleriň iň köp mukdary 12 sany. 4 we 6 äýnek üçin süýşýän ýollaryň iki görnüşinde we degişlilikde 4/8 we 6/12 süýşýän panellerde görkezilýär.

Sensor gapylary

Sensor awtomatiki süýşýän gapylar hususy jaýlar we umumy ýerler (klinikalar, dükanlar, ofis binalary we ş.m.) üçin ähliumumy çözgütdir.
Elýeterliligi gözegçilik ulgamynyň bir bölegi hökmünde ideal çözgüt, düzgünleşdirilen saparlar bilen kärhanalarda we edaralarda aýrylmazdyr. Bu ýagdaýda gapyny barmak yzy, kod, kartoçka we şuňa meňzeşler bilen açyp bilersiňiz. · Girişleriň ygtybarly we netijeli açylmagyny we ýapylmagyny görkezýän innowasiýa giriş çözgütleri, päsgelçiliksiz girişi üpjün edýär. Jaýyňyz üçin aýratyn sargyt üçin bahany hasaplamak üçin tehniki maslahat we takyk ölçeg üçin hünärmenlerimize ýüz tutuň.
Image

Derwezäni awtomatlaşdyrmak

Swing derwezelerini awtomatlaşdyrmak gündelik durmuşy aňsatlaşdyrmaga kömek edýär, sebäbi onuň bilen çalt we zähmet çekip bilersiňiz. Innowasiýa ulgamy doly awtomatlaşdyryldy. Derwezede oturdylan elementleriň toplumy. Gurlandan soň, uzakdan dolandyrmak arkaly dolandyryp bolýar.
Image
Image

Awtomatlaşdyrma

 • Körleri awtomatlaşdyrmak
 • Rolikli ýapyk ulgamlar üçin awtomatlaşdyryş
 • Bannerler üçin awtomatlaşdyryş

“Akdag”, rolikli ýapyk ulgamlar üçin ýönekeý el bilen we köp funksiýaly awtomatiki diskleriň giň toplumyny hödürleýär.
Ygtybarly we çydamly çözgüt. Awtomatiki dolandyryşyň kömegi bilen birbada birnäçe rolikli ýapyklary, şeýle hem rolikli ýapyklary dolandyryp bilersiňiz. Awtomatiki gözegçilik söwda merkezleri, banklar we ş.m.
Elektrik hereketlendirijileri bilen enjamlaşdyrylan rolikli perdeler işlemek üçin iň amatlydyr. Elektrik togy kesilen ýagdaýynda, UPS gyssagly göteriş ulgamyny ulanyp bilersiňiz. Motorly rolikli ýapyklar goşmaça dolandyryş enjamlary, topar dolandyryş bölümleri we dürli wyklýuçateller bilen goşmaça enjamlaşdyrylyp bilner.

Barýer

Ulaglaryň ýapyk meýdana, goralýan ýere, şeýle hem ýaşaýyş jaýynyň howlusyna geçmegini çäklendirmek üçin köplenç awtomatiki päsgelçilikler ulanylýar. Şeýle enjamlar uzakdan dolandyrmak arkaly işleýär. Başgaça aýdylanda, diňe bir düwmä basanyňyzdan soň päsgelçilik ýokarlanýar. Şeýle enjamyň amalydygyna we amatlylygyna baha bermek kyn, sebäbi geçelgäniň howpsuzlygyna jogapkär adam ony açmak üçin fiziki güýji hem etmeýär.
Image

Perdeler üçin awtomatlaşdyryş

Islendik iş ugrundaky awtomatiki ulgamlar gündelik durmuşymyza uzak we berk girdi.

Awtomatlaşdyryş usullarynyň biri bolsa elektrik rolikli perdeler ýa-da atlandyrylyşy ýaly mata rolikli perdeler. Şeýle mehanizmler durmuşyňyzy ep-esli ýeňilleşdirer we wagt tygşytlar: “akylly öý” ulgamyna birikdirilip, batareýany gün batareýasyndan zarýad almak ukybyna eýe bolup biler.

Elektrikli hereketlendiriji bilen mata rolta gaty amatly we işlemek aňsat, olary işlemek ýakymly we aňsat.
Image
Image

Gazebolar

Awtomatiki ulgamlar köp taraplylygy we sypaýy hili sebäpli senagatda-da, gündelik durmuşda-da giňden ulanylýar. Derwezeler daşky gurşawa we howa şertlerine çydamly materiallardan ýasalýar, awtomatiki derwezeleri rugsatsyz girişden goramak derejesini ep-esli ýokarlandyrýan improwizasiýa serişdeleri bilen açmak kyn. Funksiýany giňeltmäge mümkinçilik berýän goşmaça enjamlar bilen enjamlaşdyrmak mümkinçiligi. Dizaýnlaryň giň görnüşi, islendik açylyş görnüşi üçin iň oňat warianty saýlamaga mümkinçilik berýär.