Rangehli diapazonda 30% -e çenli arzanladyş!

Her taslamany müşderä gönükdirilen we geljege gönükdirilen obýektiw arkaly görýäris. Bu çemeleşme, taslamaňyzy durmuşa geçirmek üçin gözýetimimizi, pikirlenişimizi we işlemegimizi täzeden gözden geçirmäge mejbur edýär.

Täze boş iş orunlary açyk!

Gyzykly meseleler sizi garaşýar, öňdebaryjy hünärmenler bilen işleşiň, üznüksiz hünär ösüşi, häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak we millionlarça adamyň peýdasyna garaşýarsyňyz.

Täze bioklimatiki ulgamlaryň gelmegi!

Skyteks, dogry enjam we alýumin gurluşlary üçin amatly usullar bilen aralyk düzedişler bilen ýokary güýç berýär.

Çalt

5 günüň içinde önümçilik, eltip bermek we gurnamak

Hil taýdan

Ýewropanyň iň gowy markalaryndan önümler we esbaplar

Ynamly

Ähli işimize 3 ýyl kepillik

BIZ NÄME TEKLIP ETÝÄRIS?

Biz ýokary hilli döwrebap pergolalary hödürleýäris. Bu, günden, ýagyşdan we şemaldan goraýan amatly örtükdir. Mundan başga-da, öz islegiňiz boýunça syrçaly ,süýşýän ýa-da dikligine gurýarys. Döredilen gurluşlary ZIP-otaglar, awtomatlaşdyrma bilen enjamlaşdyrýarys. Poluň aşagyndaky palta bilen örtýäris.

Ähli önümlerimiz we esbaplarymyz biri-biri bilen ajaýyp birleşdirildi. Ajaýyp döwrebap dizaýn, matalaryň kölege we reňkdäki baýlygy sebäpli islendik daşky ýa-da içki dizaýna sazlaşykly gabat geler.

BIZ BILEN IŞLEŞMEGIŇ TAPGYRLARY

01

Sargydy hasaba almak

Hünärmenlerimiz sargydyňyzy bir günüň içinde alarlar. Mümkin bolan tehniki we reňk çözgütleri barada doly maslahat bererler.
02

Ölçemek we öndürmek

Ölçeme işleri sargyt goýlandan soň 1-3 günüň içinde amala aşyrylýar. Ölçeg alynandan soň sargyt önümçilige gidýär.
03

Ammar we saklamak

Giňişleýin ammarlaryň bolmagy sebäpli, kompaniýa bir wagtyň özünde köp sanly sargytlary hödürleýär.
04

Eltip bermek we gurnamak

Eltip bermek we gurnamak şertnama laýyklykda amala aşyrylýar. Tejribeli gurnawçylar önümiňizi ylalaşylan möhletde çalt we netijeli gurarlar.

Biz işimizi

gowy ýerine ýetirýäris

Üýtgeşik dizaýn we ýokary hilli önüm.

24/7 goldaw

BIZ sizi goldamak üçin şu ýerdediris

Dünýäniň ýokary hilli hyzmatlary we goldawlary

Biz hile gözegçilik edýäris

Howpsuzlyk, edep we hil

Hil kompaniýamyzyň esasy ýörelgelerinden biridir.

Öndürýäris, eltýäris we gurýarys

Awtomatiki hereketlendiriji bilen gün şöhleleri, güýçli ýagyş, doň ýa-da tupan bolan ýagdaýynda amatly işlemegi we gurluşyň öz wagtynda ýapylmagyny üpjün edýär.

Markiziň aşagyndaky howa aýlanyşygynyň ýeterlik däldigini doly çözýär. Howanyň rugsat bermegi bilen, ony güne batyryp, tebigy ýagtylykdan lezzet alyp bilersiňiz, erbet howada bolsa süýşýän örtük 30 sekundyň içinde doly ýapylyp bilner.

Uzakdan dolandyryşdan signal iberip, özüňiz ýapyp we açyp bilersiňiz. Mundan başga-da, rolikli ýapyklary, gün şöhlelerini we körleri goşmaça birikdirmek mümkin bolar.

Image

Ýagyş datçigi howanyň çyglylygynyň üýtgemegine täsir eder we ýerleşdirmek üçin signal berer. Gün datçigi bolsa irden açmak we yssy gelende ýapmak barada buýruk berer.

Ýöriteleşdirilen PVS matalar goşmaça "lotos effekti" diýilýän kompozisiýa bilen emdirilýär - ýerüsti suwdan goraýan häsiýetlere eýe bolýar we 10-15 minudyň içinde doly guraýar.

NÄME ÜÇIN BIZI SAÝLAÝARSYŇYZ?

Müşderilerimiziň 90% -den gowragy bize gaýdyp gelip, maşgalalaryna we dostlaryna maslahat berýärler

№1 bolmaga synanyşýarys

10 ýyldan gowrak wagt bäri awtomatiki pergola öndürýäris

Şahsy ussahana

Öz önümçiligimiz bar, munuň netijesinde çykdajylaryň 30% -ini tygşytlaýarys

Materiallaryň we işiň hili

Üpjün edijiler bilen 7 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris we hiliň berk gözegçiligini amala aşyrýarys

Aýry-aýry şertler

Islegiňizi goýup, çykdajylaryň aýratyn hasaplanmagyna bil baglap bilersiňiz

Bizi gowy görýärler

10 müşderiniň 9-sy ýene-de bize gaýdyp gelip, garyndaşlaryna we dostlaryna maslahat berýär

Wagtyňyzy tygşytlaýarys

25 günden soň hiç hili kynçylyksyz taýýar çarçuwany alarsyňyz