Habarlar

ELEKTRIK KÖRLERI NÄDIP ARASSALAMALY?

Ulanyjylaryň Bahalandyrmasy: 5 / 5

Ýyldyz AktiwÝyldyz AktiwÝyldyz AktiwÝyldyz AktiwÝyldyz Aktiw
 

Motorly körleri nädip arassalamalydygy bilen gyzyklanyp bilersiňiz. Bu makalada, elektrik körleriňiziň ýakyn ýyllarda dowam etmegine kömek etjek iň oňat maslahatlary bereris.

Motorly körleri nädip arassalamalydygy bilen gyzyklanyp bilersiňiz. Bu makalada, elektrik körleriňiziň ýakyn ýyllarda dowam etmegine kömek etjek iň oňat maslahatlary bereris.

Durmuşy has aňsat we aňsatlaşdyrmak üçin hemme zadyň tehnologiýa agdyklyk edýän ösen we innowasiýa dünýäsinde ýaşaýarys. Telefonlar we planşetler, akylly aýratynlyklar bilen gelmek bilen iň meşhurdyr. Şeýle-de bolsa, jaýyň içerki görnüşleri hem iň täze tehnologiýa we täzelik bilen birleşdirilip bilner. Öýüň içindäki akylly yşyklandyryş we akylly kameralarda bolşy ýaly, iň oňaýly lezzet almak üçin elektrik körleri hem bolup biler. Hawa - dogry eşitdiň! Penjiräňiziň kölegeleri indi akylly aýratynlyklar bilen hereketlendirilip bilner. Şeýle-de bolsa, käbirini satyn alan bolsaňyz ýa-da olary göz öňünde tutýan bolsaňyz, motorly körleri nädip arassalamalydygy hakda pikir edip bilersiňiz. Bu makalada, elektrik körleriňiziň ýakyn ýyllarda dowam etmegine kömek etjek iň oňat maslahatlary bereris.

Elektrik körlerini arassalamak üçin haýsy usullar has amatly?

Motorly körleriň adaty körler bilen deňeşdirilende has köp hereket edýän bölekleri bolansoň, olary arassalamak seresaplylyk bilen ýerine ýetirilmelidir. Elektrik perdeleriňizi gysmagyň iň oňat usullary şulary öz içine alýar:

Wakuum we tozan

Kölegeleriňizdäki hapalardan we tozanlardan dynmak üçin iň oňat çemeleşmeleriň biri yzygiderli tozanlamak ýa-da vakuum etmekdir. Tozanlamak üçin size diňe körleri süpürmek üçin mata gerek. Tozan sorujy üçin, tozan soruja dakylýan ýumşak çotgany ulanyň we öňe gidiň we arassalaň. Wakuumyň başga bir bölegini däl-de, ýumşak çotga goşundysyny hakykatdanam ulanmagy unutmaň, ýogsam ol körleriň materialyna zeper ýetirip biler. Bu arassalaýyş usuly ähli akylly körler üçin diýen ýaly ulanylyp bilner.

Guzynyň ýüňi

Arassalaýyş oýnuňyzy dowam etdiriň we guzynyň ýüň tozanlary bilen bir ädim öňe geçiň we ony her tekizlige keseligine süýşüriň. Körleriňiziň ýokarsyndan başlamagy unutmaň, ýogsam tozan eýýäm arassalanan ýerleriňize düşer.

Kauçuk gubka

Gury gubka hökmünde hem bellidir - bu elli önümi ýerli enjamlar dükanyndan tapyp bilersiňiz. Kauçuk gubkalar matadan we winil perdelerinden hapa we tozany aýyrmakda örän täsirli. Mundan başga-da, gubkany çyglamak ýa-da sabyn goşmak hökman däl - diňe rezin gubkany körleriňize süpürmek hile etmeli.{source}<!-- Кнопка для вызова окна чат-бота -->