Harytlar

Akdag awtomatiki süýşýän gapylar gyzgyn aýna gapy panelleri bilen ýasalýar we ulanylyşyna baglylykda dürli dizaýn bolup biler:


  • Dar profilli ulgamlar, gurluşlaryň berkligine, ygtybarlylygyna we izolýasiýa häsiýetlerine zyýan bermezden özüne çekiji giriş toparlaryny döretmäge mümkinçilik berýär.
  • Teleskopiki ulgamlar adaty süýşýän gapylardan has giň açyklyga eýe.
  • icarym tegelek, ýumurtga ýa-da segment görnüşindäki egri gapy ulgamlary binanyň giriş toparynyň standart däl dizaýny üçin ajaýyp çözgütdir.
  • Panika garşy süýşýän gapylar ýangyna, gyssagly we gyssagly çykyşlara oturdylýar. Olarda howp abananda gapylary el bilen açmaga we giň geçelgäni üpjün etmäge mümkinçilik berýän swing funksiýasy bar. Adaty tertipde awtomatiki işleýärler.

Önümçilik 7 günde