Harytlar

Panjur

- dükanyň penjiresi üçin häzirki zaman gorag serişdesidir, gaty az ýer tutýar, ýapyk panjour ýapyk, içerik girmeginiň öňüni alyp, girip-çykýan ýolda päsgelçilik döredýär. Gaty metal diwar diňe bir ogurlykdan goranman, tozan, ses, daş we wandal üçin päsgelçilik bolar. Önümleriňiziň şekili, logotipiň ady we ş.m. bilen öz-özüne ýelmeýän stiker, arzan we örän täsirli mahabat bolup çykjak rolikli ýapgynyň kanwasyna ýapyp bilersiňiz.

Deşikli panjurlar

Deşikli profil, perforasiýa bilen bir profildir, ýagny profilde deşikler bar, şonuň üçin gorag ogurlyklara garşy gorag aýratynlyklaryny saklamak bilen, panjour rolikli ýapyk, panjuryň üsti bilen vitrinanyň aýnasynyň içindäki zatlary görmäge mümkinçilik berýär. gije mahabat maksatlary. Şeýle hem, garawullaryň jaýyň içinde bolup geçýän zatlary görmegi üçin perforasiýa zerurdyr, sebäbi ogrylar üçek ýaly rolikli ýapyklar bilen goralmaýan ýerlere hem girip bilerler. Deşik profiliniň 3 görnüşi bar - içindäki polikarbonat aýna bilen SE-78, SE-63 ekstrudirlenen alýumin profil we SET-75P, galvanizli polat mikro deşik profil.


Önümçilik 7 günde