Harytlar

Gillotin aýnasy rahatlygy we amaly birleşdirýän häzirki zaman ösüşdir. Aýnanyň bu görnüşi panoramany aňladýar. Birnäçe bölümden ybarat awtomatiki göteriji gurluş. Gillotin syrçanyň kömegi bilen açyk meýdanyň estetiki taýdan kemsiz dizaýnyny döredip, ony ýylyň dowamynda ulanmaga amatly edip bilersiňiz. Bu görnüşdäki ajaýyp öwüşginli dizaýn, ýylylygy we ajaýyp görnüşi gazanmak üçin möhüm bolan hususy jaýlar we täjirçilik jaýlary üçin amatlydyr. Bu çäk dürli kafeleri, restoranlary, barlary we möwsümleýin verandaly beýleki jemgyýetçilik desgalaryny öz içine alýar.

Önümçilik 7 günde