Harytlar

Müşderiniň ululygyna görä, bildiriş tagtalarynyň (bildiriş tagtalarynyň) demir çarçuwasyny öndürmek, Türkmenistanda öz önümçiligi, amatly bahalar. Bellik tagtasy (bildiriş tagtasy), uly metaldan ýasalan we ýoluň ugrunda ýerleşýän açyk mahabatyň nusgasydyr. Bellik tagtasy, geçip barýanlara we sürüjilere niýetlenendir, ululygy sebäpli mahabat habaryny gowy görýär. Bilbord gurmak ädimleri: Esasy gurama. Metal gurluşlary öndürmek ("aýaklar" we bildiriş çarçuwasy). Mahabat meýdanyna çyglylyga çydamly materiallar bilen ýüzbe-ýüz bolmak. Zerur bolsa yşyklandyryş oturdylýar. Mahabat meýdançasyna bildiriş tagtasyny oturtmak. Mahabat habary bilen çap kanwanyň uzalmagy. Köplenç adaty ululykdaky 3x6 metrlik bellik tagtalaryny öndürmek üçin sargyt alýarys. Bu ölçegler sürüjiler üçin bildiriş tagtasynda ýerleşdirilen maglumatlary uzakdan görmek we ýolda bolup geçýän zatlardan daşlaşmazlyk üçin ýeterlikdir. Bellik tagtasyna goşmaça yşyklandyryş gurmak bilen, garaňkyda-da mahabat habarynyň gowy görünmegi üpjün edilýär.

Önümçilik 7 günde